4
KES
14.05
U7, P7 Taso 2

TPV - ViiPV  5 - 1

Pirkkala, Haikka N A